به گزارش خبرنگار رسانه جارچی لنجان ، اجرای پروژه های آبخیزداری در حوزه آبخیز حاج الوان شهرستان لنجان آغاز گردید.

درخصوص این موضوع ، نریمانی رئیس اداره منابع طبیعی وآبخیزداری شهرستان  لنجان ضمن ارائه گزارش شروع اجرای پروژه های آبخیزداری در حوزه آبخیز حاج الوان شهرستان لنجان اظهار کرد : این پروژه ها با اختصاص مبلغ  13 میلیاردريال شامل بندخاکی ، سازه های سنگی ملاتی وبیولوژیک و در مدت زمان 22 ماه انجام خواهند شد .

وی هدف از اجرای این پروژه ها  را حفاظت آب و خاک، کاهش فرسایش و رسوب، جلوگیری از بروز سیلاب ،کنترل و نفوذ روان ­آب در زمین ، کاهش خطرات سیل و تغذیه قنوات ،چشمه ها ،چاهها و کاهش اثرات خشکسالی بیان نمود.

ساره واعظ توکلی

 

گفتگوبا حاج اکبر سلیمیان ، بسیجی آزاده هشت سال دفاع مقدس به مناسبت بزرگداشت هفته بسیج

*******

دریافت کارمزد از تقسیط بدهی مردم به شهرداری‌ها ممنوع شد

*******

فرماندارشهرستان لنجان در جلسه شواری ترافیک : لزوم فرهنگ سازی درزمینه سازماندهی ترافیک