۳۱شهریور۱۳۵۹حمله همه جانبه عراق به ایران آغاز شد تابلکه بتوانند از خلأ ای که بدلیل انقلاب درایران بوقوع پیوسته بود نهایت استفاده راکرده وقسمتی از کشور خصوصا خوزستان را ضمیمه خود نمایند
دفاع همگانی بوجود امد از سلاحهای ابتدایی مردم خرمشهر تا سلاحهای مدرنیزه ارتش همه به دفاع برخواستند
قسمتی ازخاک مملکت به اشغال بیگانه درآمددر جای جای ایران جوانان به بسیج رفته ثبت نام وآموزش مقدماتی راگذراندند وبسوی مناطق عملیاتی سیل آسا گسیل شدند و جان برکف هستی خویش را در راه اعتلا وراندن دشمن تامرز(مجروح،نقص عضو،جانباز،،اسیر،شهادت و...) پیش رفتند درنهایت تمامیت ارضی کشور حفظ شد.کسانی به دفاع برخواستند که وظیفه نظامی برعهده انان نبود،چه ایثارگیریهایی که بعمل نیاوردند ،بعضی ها درچند عملیات حضور داشتند بعضی چندین بار مجروح گردیدند و ایثار کردند. تاریخ ازاینان به نیکی یاد خواهد کرد اینان تاریخ ننوشته انقلابند.

درگردهمایی ۲/۳۰ /۹۶مصلی زرین شهر چهره هایی را دیدیم که معصومانه، ساده ،بدون چشم داشت درگردهمایی شرکت کردند وهمرزمان خود دردفاع رابه آغوش می کشیدند انگار نه انگار که اینان همان شیرمردان شرزه پیکار دفاع مقدس بودند دل خوش بودند که سالی یک بار دعوت می شوند ودیداری وخاطره ای را زنده می کنند .به چهره های انان که نگاه می کردی ناخودآگاه اشکت سرازیر می شد ،اخر دیدن قهرمان درشرایط عادی غمگین است همه غرق در مشکلات زندگی ومی پرسیدند چه خبر؟ چیزی نمی خواستند ولی دوست داشتند شرایط مملکت بگونه ای باشد که امنیت اقتصادی،اجتماعی مردم رضایتبخش باشد .
براستی چه شخص وگروهی در انجام وظیفه کوتاهی کرده است ؟
آیا سیاسیون ،دولتیان،مجلسیان،
و... درقبال وظیفه درست عمل کرده اند؟پاسخگو هستند؟

هرچه مسئولین ودست اندرکاران برای مملکت کارکنند ورضایت عامه مردم راداشته باشند به همان نسبت رزمندگان دفاع مقدس شاد می شوند وبرخود می بالند.

عبدالحسین سلحشور

عضو گروه وزین اندیشه برتر